මුහුද යට ජීවීන් සමඟ ගත් සෙල්ෆි

PaparazSea වෙතිනි / paparazsea.com

අරුම පුදුම

මුහුද යට ජීවීන් සමඟ ගත් සෙල්ෆි

සෙල්ෆි ඡායාරූප නූතනයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ සහ සාමාන්‍යකරණය වෙමින් යන කලාවක්. කිමිදුම්කරුවන් විසින් ගෙන ඇති මේ සෙල්ෆි ඡායාරූප මුහුද යට ඡායාරූපකරණයට නව මානයක් ගෙන එනවා.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top