ඉහළ උෂ්ණත්වයකට රත් කළ ලුණු ජලයට දැම්මාම පුපුරනවා

TheBackyardScientist වෙතිනි

අරුම පුදුම

ඉහළ උෂ්ණත්වයකට රත් කළ ලුණු ජලයට දැම්මාම පුපුරනවා

කෑමවලට ලුණු දැම්මාම රස වැඩිවුණාට විලීන ලුණු ජලයට දැම්මාම නම් “ඩෝං” කියලා සද්දයක් ආවා, එච්චරයි මතක. හෙට ටිකට් කපයි කිව්වා.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top