චන්ද්‍රිකාවකට පෘථිවිය පෙනෙන හැටි සජීවිව දකින්න

අරුම පුදුම

චන්ද්‍රිකාවකට පෘථිවිය පෙනෙන හැටි සජීවිව දකින්න

නාසා ආයතනයේ International Space Stationහි සිට පෘථිවිය පෙනෙන ආකාරය ඔවුන් සජීවිව බලාගත හැකි පරිදි එහි කැමරාව ඍජුවම YouTube වෙත එක් කර තිබෙනවා. ඔබ බලද්දී එය කුමන රට ඉහළින් ද ගමන් කළේ?


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top