දරුවන්ගේ බලිකුරුටු ත්‍රිමාණ චිත්‍රණයෙන්

Instagram / The Monster Project

අරුම පුදුම

දරුවන්ගේ බලිකුරුටු ත්‍රිමාණ චිත්‍රණයෙන්

ලොව හොඳ ම නිදහස් චිත්‍ර කලාවක් පවතින දරුවන් ඔවුන්ට ඇතැම්විට අඳින්න පහසු ලෙසත්, තමන්ගේ සිතට වැදුණු කොටස් විශාලවත්, තමන්ගේ දර්ශන කෝණය අනුව දේවල්වල පෙනුමත් පිළිබඳව සිතමින් අත්දැකීම් චිත්‍රයට නගනවා. ඒවා හරිම සුරතල් වගේ ම ඒවා සත්‍ය ලෝකයට පැමිණියා නම් මොන වගේ විකාරරූපී දේවල් තිබෙන්නට පුළුවන්ද කියලා මේ ඡායාරූප පෙළ කියාපානවා.

kids-drawings-inspire-artists-monster-project-1-58359e7e25ba9__880 kids-drawings-inspire-artists-monster-project-8-58359e8f090ce__880 kids-drawings-inspire-artists-monster-project-10-58359e948110d__880 kids-drawings-inspire-artists-monster-project-12-58359e98c25c1__880 kids-drawings-inspire-artists-monster-project-13-58359e9bbb6d0__880 kids-drawings-inspire-artists-monster-project-14-58359e9dc927a__880 kids-drawings-inspire-artists-monster-project-25-58359eba0dfba__880 kids-drawings-inspire-artists-monster-project-30-58359ec6ce9fa__880 kids-drawings-inspire-artists-monster-project-31-58359ec98addc__880 kids-drawings-inspire-artists-monster-project-42-58359eec15a7f__880


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top