වනජීවී ඡායාරූපවල සැඟවුණු සතුන් සොයන්න

twentytwowords වෙතිනි

හැකිනම් විසඳන්න

වනජීවී ඡායාරූපවල සැඟවුණු සතුන් සොයන්න

වනජීවීන් ඔවුන් ජීවත් වන පරිසරයට අනුරූපී වන පරිද්දෙන්, තම සතුරන්ට හසු නොවන පරිද්දෙන් තමන්ගේ අනුවර්තනයන් දක්වනවා. වනයේ ගන්නා ලද මේ ඡායාරූපවල සිටින සතුන් ඔබට හඳුනාගත හැකි වේවිද?

ජිරාෆ්

වෘකයෙක්

බකමූණෙක්

නිල් ඔටුනු ගිරවෙක්

දිවියෙක්

චීටාවෙක්


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හැකිනම් විසඳන්න

මේවාත් බලන්න

To Top