මාෂ්මෙලෝස් රික්තයකට දැම්මොත් කුමක් විය හැකිද?

CrazyRussianHacker වෙතිනි.

අරුම පුදුම

මාෂ්මෙලෝස් රික්තයකට දැම්මොත් කුමක් විය හැකිද?

පෘථිවියෙන් එපිට ග්‍ර‍හලෝක අතර තිබෙන්නේ වාතය රහිත රික්තකයක්. අපි විශේෂ ඇඳුම් භාවිතා නොකර එහි ගියොත් පීඩනය ශූන්‍ය නිසා පිපිරී මැරෙනවා. ඉතින් එවන් ස්ථානයකට මාෂ්මෙලෝස් දැම්මොත් කුමක් විය හැකිද කියලා මේ වීඩියෝවෙන් බලාගන්න පුළුවන්.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top