විවිධ රටවල අය සල්ලි ගණන් කරන්නේ එක එක විධියටයි

අරුම පුදුම

විවිධ රටවල අය සල්ලි ගණන් කරන්නේ එක එක විධියටයි

ඔබ සල්ලි ගණන් කරන්නේ කොහොමද? (මැෂින් එකෙන් කියන්න එපා :P)


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top