රියදුරා දුම්රිය නවත්වා ගත්තේ නැතිනම් මේ කාන්තාව ඉවරයි

වයිරල්

රියදුරා දුම්රිය නවත්වා ගත්තේ නැතිනම් මේ කාන්තාව ඉවරයි

ඉන්දියාවේ මුම්බායිහි නොසැලකිලිමත්ව දුම්රිය පීලි මත ගමන් කරන මේ වයසක කාන්තාව දුම්රිය දැක වේදිකාවට නගින්නට දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in වයිරල්

මේවාත් බලන්න

To Top