අපේ අයට සැබෑ ආදරය හමුවූ තැන්

සියළු හිමිකම් මෙම ඡායාරූප සහ tweets පළ කළ අය සතුයි.

වයිරල්

අපේ අයට සැබෑ ආදරය හමුවූ තැන්

“සරිගම” චිත්‍ර‍පටයේ ප්‍ර‍චාරක කටයුතු නිසා ප්‍ර‍සිද්ධ වූ “සැබෑ ආදරය” ඇතිවිය හැකි ආකාරයන් නිසා පසුගිය දිනවල සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි කැළඹී ගියා. මේ Facebook සහ Twitter පළවූ ඒවායේ එකතුවක්.

Continue Reading
Click to comment

More in වයිරල්

මේවාත් බලන්න

To Top