වට්ටක්කා ගෙඩිවලින් තැනූ විකාර මුහුණු

Instagram / jon_neill

වයිරල්

වට්ටක්කා ගෙඩිවලින් තැනූ විකාර මුහුණු

බටහිර හැලොවීන් සංස්කෘතික අංගයේ එක් අංගයක් වන වට්ටක්කා ගෙඩිවල කැටයම් කපමින් විවිධ මුහුණු වැනි නිර්මාණ කිරීම ඒ රටවල්වල බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. මේ එවන් අපූරු නිර්මාණ රැසක් අතරවූ අමුතු මුහුණු තිබෙන ඡායාරූප රැසක්. බලන්න අඳුරන කවුරුවත් ඉන්නවද කියලා?


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in වයිරල්

මේවාත් බලන්න

To Top