වට්ටක්කා ගෙඩිවලින් තැනූ විකාර මුහුණු

Instagram / jon_neill

වයිරල්

වට්ටක්කා ගෙඩිවලින් තැනූ විකාර මුහුණු

බටහිර හැලොවීන් සංස්කෘතික අංගයේ එක් අංගයක් වන වට්ටක්කා ගෙඩිවල කැටයම් කපමින් විවිධ මුහුණු වැනි නිර්මාණ කිරීම ඒ රටවල්වල බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. මේ එවන් අපූරු නිර්මාණ රැසක් අතරවූ අමුතු මුහුණු තිබෙන ඡායාරූප රැසක්. බලන්න අඳුරන කවුරුවත් ඉන්නවද කියලා?


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in වයිරල්

මේවාත් බලන්න

To Top