මැජික් ශිල්පීන්ටත් අකුරු වරදී

Bill Sharpe වෙතිනි. කවරයේ ඡායාරූපය: newsapi.com.au

සිනහවේ සරදම්

මැජික් ශිල්පීන්ටත් අකුරු වරදී

මැජික් කරන්නට ගිහින් වැඩේ අනාගත්තු මැජික් ශිල්පීන් ගැනයි මේ වීඩියෝව.


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top