වතුර වීදුරුව දිහා බලාගෙන හිටියාම මැජික් එකක් වෙනවා

සිනහවේ සරදම්

වතුර වීදුරුව දිහා බලාගෙන හිටියාම මැජික් එකක් වෙනවා

මේ Prank එකේදී විවිධ අයට මේ ජල වීදුරුව දිහා බලාගෙන ඉන්න, මැජික් එකක් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට කුමක් විය හැකිද?


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top