පුංචි ළමයෙක් සිගරට් බොන්න ගින්දර ඉල්ලුවොත් ඔබ දෙනවාද?

සිනහවේ සරදම්

පුංචි ළමයෙක් සිගරට් බොන්න ගින්දර ඉල්ලුවොත් ඔබ දෙනවාද?

මේ කුඩා දරුවා Prank එකක් වශයෙන් සිගරට් බොන අය ළඟට ගිහින් ගින්දර ඉල්ලනවා. ඔහුට ගින්දර ලැබේවිද?


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top