ලිෆ්ට් එකේ හොල්මනක්

Crazy Chillies වෙතිනි

සිනහවේ සරදම්

ලිෆ්ට් එකේ හොල්මනක්

ලිෆ්ට් එකට නැග්ගාම අපි හැරුණාම තවත් හොල්මනක් එකෙ හිටියොත් කොහොමද? මේ සිනහවේ සරදම ඒ ගැනයි.


මෙය අපට එව්වේ SameeRox විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top