ජීවිතයේ ප්‍රථම වරට ඇඹුල් දේවල් ආහාරයට ගන්නා දරුවන්ගේ මුහුණු

funnyplox වෙතිනි

විහිළු තහළු

ජීවිතයේ ප්‍රථම වරට ඇඹුල් දේවල් ආහාරයට ගන්නා දරුවන්ගේ මුහුණු

කුඩා දරුවන් තමන්ගේ ජීවිත අත්දැකීම් ප්‍රථම වරට ලබා ගැනීමේදී එකවරින් සාර්ථක වන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. ඔවුන්ගේ ඒ වැටි වැටී නැගිටින ක්‍රියාවන් නිසා තමයි දෙමාපියන්ටත් ඔවුන් සමඟ කාලය ගත කිරීමෙන් සතුටක් ඇතිවන්නේ. මේ වීඩියෝව දරුවන් රැසක් ප්‍රථම වරට දොඩම් වැනි ඇඹුල් රසැති ආහාර මුව තබද්දී දක්වන ප්‍රතිචාරයන් අඩංගු අගේ ඇති එකක්.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top