පොඩි දරුවන්ගේ Building Blocks වැඩිහිටියන්ටත් තැනෙයි

නව නිපැයුම්

පොඩි දරුවන්ගේ Building Blocks වැඩිහිටියන්ටත් තැනෙයි

පුංචි කාලේ Lego ආකාරයේ building blocks වලින් සෙල්ලම් කළාට ඔන්න දැන් ඒවායින් ඇත්තටම වැඩක් ගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයේ විශාල ඒවා තනා තිබෙනවා. කාර්යාලවල කොටස් වෙන් කිරීමට මේවා වඩාත් ගැලපෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top