කන්න පුළුවන් වතුර බෝල

නව නිපැයුම්

කන්න පුළුවන් වතුර බෝල

ඇල්ගී මුසු මේ අපූරු නිපැයුම ප්ලාස්ටික් බෝතල් හදනවාටත් වඩා අඩු වියදමකින් කළ හැකි නිසා පරිසර හිතකාමීව ජලය එක්රැස් කර තැබීමට වඩාත් සුදුසුයි.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top