කිමෝනාවෙන් තැනූ බටහිර මංගල ඇඳුම්

rocketnews24 වෙතිනි

නව නිපැයුම්

කිමෝනාවෙන් තැනූ බටහිර මංගල ඇඳුම්

කිමෝනාව කියන්නේ ජපානයේ කාන්තාවන් බහුලව අඳින සාම්ප්‍ර‍දායික ඇඳුමක්. දැන් ඔන්න එයින් බටහිර පන්නයේ මංගල ඇඳුම් නිර්මාණ ද බිහිවී තිබෙනවා.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top