නිවසේ ගෘහ භාණ්ඩ අවස්ථානුකූලව සකසන හැටි

brightside වෙතිනි. කවරය molotilo.com වෙතිනි

උදව් පදව්

නිවසේ ගෘහ භාණ්ඩ අවස්ථානුකූලව සකසන හැටි

නිවසේ ගෘහ භාණ්ඩ විවිධ ආකාරයෙන් සකසා ගන්නට පුළුවන්. එහෙත් ඒවා අවස්ථාවට අනුකූලව සහ නිවසේ ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව තබා ගතහොත් වඩාත් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ඉන් ලබාගන්නට පුළුවන් වගේ ම අමුත්තන්ට ද ඉතා පහසුවෙන් ඔබේ නිවසේ රැඳී සිටින්නට හිත් දේවි.

තේ පානයට

4132805-mebel1-1470053542-650-1ccd54f71a-1-1470236018

මේස ක්‍රීඩා සඳහා

4132755-mebel3-1470054142-650-1ccd54f71a-1-1470236018

විවාහකයන් සඳහා

4132855-mebel4-1470054456-650-1ccd54f71a-1-1470236018

අමුත්තන් සමඟ සාකච්ඡාවකට

4133005-mebel5-1470054711-650-1ccd54f71a-1-1470236018

සාදයකට

4133055-mebel7-1470056500-650-1ccd54f71a-1-1470236018

අමුත්තන් වැඩි පිරිසක් සඳහා

4132905-mebel8-1470056643-650-1ccd54f71a-1-1470236018

දවල්ට විසිත්ත කාමරය, රෑට නිදන කාමරය

4132705-mebel10-1470056951-650-1ccd54f71a-1-1470236018


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top