ඇඟිල්ල කපා ගත්තා වගේ පෙන්නන මැජික් එක කරන්නේ මෙහෙමයි

HackTools වෙතිනි

උදව් පදව්

ඇඟිල්ල කපා ගත්තා වගේ පෙන්නන මැජික් එක කරන්නේ මෙහෙමයි

යාළුවන්ට මැජික් කරලා පෙන්නන්න ඔන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඇඟිල්ල කැපුණා වගේ හදාගන්නට කියාදෙන මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට Prank වීඩියෝ එකක් වුණත් කරන්නට පුළුවන්. ඒක අපිට එවන්නත් අමතක කරන්න එපා.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top