නත්තල් සැරසිලි සඳහා නව අදහස් 3ක්

5-Minute Crafts වෙතිනි. කවරයේ ඡායාරූපය: pinimg.com

උදව් පදව්

නත්තල් සැරසිලි සඳහා නව අදහස් 3ක්

ළඟ ළඟ ම එන නත්තලට ඔබ දැන් දැන් ම ලැහැස්ති වෙනවා ඇති නේද? නත්තල් සමරන්නේ නැති අයත් නත්තලේ අසිරිය විඳින්නට හරිම කැමතියි. හැබැයි ඉතින් වෙනස් දේවල් කරන අපි හැමදාම එකම විධියට නත්තල් සැරසිලි කරනවාට වඩා වෙනස් ම ආකාරයකට දේවල් කරන්නට කැමතියි නේ. මේ ඒ සඳහා අළුත් ම අදහස් 3ක්.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top