මැනුවල් ගියර් බැරිනම් වැඩක් නෑ කිව්වාට ඒක වැඩ කරන හැටි දන්නවාද?

ඉගෙනුමට යමක්

මැනුවල් ගියර් බැරිනම් වැඩක් නෑ කිව්වාට ඒක වැඩ කරන හැටි දන්නවාද?

මැනුවල් ගියර් වාහනයක ගියර් මාරුවන ආකාරය ඉතා පැහැදිලිව රිවස් ගියරය ද සහිතව මෙම වීඩියෝවේ පෙන්වා දෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ඉගෙනුමට යමක්

මේවාත් බලන්න

To Top