වැරදියට ඇසුණු සිංහල ගීත

Kalumalli විසිනි

විහිළු තහළු

වැරදියට ඇසුණු සිංහල ගීත

ගීත අහද්දී අපිට එහි වචන ගායකයන්ගේ අමුතු උච්චාරණ ආදිය නිසා ඇතැම්විට හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝවේ එලෙස එක එක අයට වැරදියට ඇසුණු ගීත එක් කොට tweet කොට ගොඩගන ලද වීඩියෝවක්. අපි එහෙනම් මේකත් බලලා, අයින් විලා පයින් ම යමු පුතී.

ඔබට වැරදියට ඇසුණු මෙවන් ගීත අපි එක්ක බෙදාගන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top