වැඩ කරන තැනදී ආතල් වැඩ කරන අය

විහිළු තහළු

වැඩ කරන තැනදී ආතල් වැඩ කරන අය

වැඩ කරන්න ගියාම පිස්සු නටන කෙනෙක් හැම වැඩපලකම ඉන්නවා.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top