ඩිග්‍ර‍ිය ගත්තාට සතුටට මෙහෙමත් සැමරිල්ලක්!

විහිළු තහළු

ඩිග්‍ර‍ිය ගත්තාට සතුටට මෙහෙමත් සැමරිල්ලක්!

අවුරුදු ගාණක් කට්ට කාලා ඩිග්‍රිය ගැහුවාම ආතල් තමයි. ඒත් මූ බලහංකො 😂


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top