වැටෙනවා හරියට 2016 වගේ ම

failarmy වෙතිනි. කවරයේ පින්තූරය fun71.com

විහිළු තහළු

වැටෙනවා හරියට 2016 වගේ ම

මේ වීඩියෝවේ ඉන්න අය නම් “වැටුණත් නැගිටිමු වැටි වැටි නැගිටිමු” සිංදුවේ නැගිටිමු කොටස අහලා ම නැතුවා වගෙයි.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top