ලංකාවේ තාත්තලා නම් ෆෝන් එක පොළොවෙ ගහයි

විහිළු තහළු

ලංකාවේ තාත්තලා නම් ෆෝන් එක පොළොවෙ ගහයි

මේ තරුණයා තම පියාට විවිධ විහිළු කරමින් ඒවා වීඩියෝ කරනවා. ඒත් තාත්තා නම් ඒවා ගණන් ගන්නෙ නෑ.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top